Zpět do obchodu

Registrace

Obchodní podmínky

 

 1. ZÁkladní USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

Aneta Mally

IČO 86664425

Římská 84/10, 120 00, Praha 2

Tel.číslo 00420775012851

email minimis.kids@gmail.com

 

www.minimiskids.cz

(dále jen „prodávající“)

 

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.minimiskids.cz (dále je „internetový obchod“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Minimis Kids (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat: - bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží - vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

3. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Potvrzující email je generován automaticky bezprostředně po objednání. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím. Objednávky jsou v pracovní dny přijímány ke zpracování do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o průběhu zpracování a odeslání zboží budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme kontaktovat. Odstoupit od objednávky zboží je možno do 2 hodin po odeslání objednávky zasláním emailu na adresu minimis.kids@gmail.com.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

4. DODACÍ LHůTY

Pokud je zboží skladem, je doba expedice do 3 pracovních dnů od připsání peněz na účet. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

5. ZPůSOB DORUČEnÍ A PLATBY pro ČR, Slovensko a Pro zahraničí

Objednané zboží zasíláme prostřednictvím České pošty jako doporučenou zásilku zdarma při platbě předem nebo jako doporučenou zásilku s dobírkou za poplatek 50Kč. Zvolit můžete též dopravce PPL při platbě předem za 50,- Kč. Cenu včetně poštovného  zašlete na níže uvedený bankovní účet. Objednané zboží můžete uhradit bankovním převodem na účet číslo: 1072120073 / 3030, kupní cena je splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. Jako variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte při učinění objednávky. Uvedené částky jsou včetně DPH a platí pouze pro zasílání zboží po České republice. Zasílání na Slovensko je účováno poštovné 60Kč prostřednictvím České pošty při platbě předem nebo jako doporučenou zásilku s dobírkou za pří poplatek 70Kč. Balné není účtováno. Způsob doručení objednaného zboží do zahraničí (mimo Slovensko), včetně výše poštovného, doběrečného a případných dalších poplatků, je řešen se zákazníkem individuálně. Objednané zboží lze uhradit platbou na účet předem (pouze z bankovního účtu v ČR). 

 

6. Záruka vrácení peněz

V případě spotřebitelských e-smluv se uplatňuje §53 odst. 7, dle nichž má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu. Při reklamaci, prosíme, dodržte následující postup: 1. informujte nás o reklamaci e-mailem (minimiskids@gmail.com), či písemně (U Zvonařky 447/14, 120 00 Praha 2) 2. zboží zašlete doporučeně (nikoliv na dobírku) na adresu Minimis Kids, U Zvonařky 14, 120 00 Praha 2. 3. uveďte důvod reklamace a vaše kontaktní údaje 4. přiložte kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím výrobku a nesprávným skladováním. Záruční doba poskytována na zboží je standardně 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne nákupu, pokud není uvedeno jinak.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to i bez uvedení důvodů. Pokud se tak rozhodne, je kupující povinen v uvedené lhůtě toto oznámit prodávajícímu emailem či písemně a vrátit zboží na adresu prodávajícího (nikoliv na dobírku). Zboží musí být vráceno v původním obalu, nesmí nést známky používání, musí být nepoškozené a kompletní. 

 

8. závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 9. ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 V Praze, dne 14.6.2018

 

Zpět do obchodu